Algemene voorwaarden

Definities

Naam: NXT Pharma Marketing Academy, hierna te noemen NXT Pharma.
NXT Pharma: handelsnaam van R.G. van der Lee B.V., statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Haarlem, Churchill-laan 35, 2012 RN, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
Opdrachtgever (lees ook: student): Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie NXT Pharma producten levert, diensten verleent en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie NXT Pharma een overeenkomst aangaat of met wie NXT Pharma in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Opleiding: iedere opdracht (order) van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen NXT Pharma en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, enz.) die NXT Pharma voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.

 

 

Artikel 1: Inschrijving en acceptatie

 1. De inschrijving voor een opleiding vindt plaats door middel van een door NXT Pharma verstrekt formulier en geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door NXT Pharma nadat NXT Pharma deelname heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 3. Na bevestiging van inschrijving geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Annulering van een inschrijving binnen deze 14 kalenderdagen is kosteloos. Is het moment van inschrijven tot start van de opleiding korter dan 14 dagen, dan vervalt de bedenktermijn indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 4. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding is begonnen, kan door middel van een e-mail versturen aan info@nxtpharma.com. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de leergang. Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.
 5. Bij annulering dienen alle reeds toegezonden studiematerialen onbeschadigd teruggestuurd te worden.
 6. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 2: NXT Pharma – eindpresentaties, tentamens/examens

 1. Indien er sprake is van een examen, tentamen of eindgesprek dat bij een bepaalde opleiding door NXT Pharma wordt afgenomen, vormt dit altijd een verplicht deel hiervan.
 2. Indien de student niet deelneemt of verschijnt aan het examen, tentamen of eindgesprek van NXT Pharma, dienen wel de kosten te worden voldaan.
 3. Bij het inhalen van het examen, tentamen of eindgesprek is de deelnemer/opdrachtgever opnieuw examengeld verschuldigd.
 4. Een herbeoordeling (second opinion) van een examenuitslag cq. eindgesprek kan alleen worden aangevraagd ingeval van een onvoldoende beoordeling. In deze situatie accepteert de student, dan wel opdrachtgever, in alle gevallen de kosten van €95,- die deze herbeoordeling met zich meebrengt.

Artikel 3: Legitimatie

 1. De student is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten het bewijs van inschrijving bij zich te hebben samen met een geldig legitimatiebewijs en dit op verzoek van de docent of een andere functionaris van NXT Pharma te tonen.

Artikel 4: Tussentijdse be ëindiging of doorschuiven

 1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse be ëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. NXT Pharma kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.
 2. Indien het aantal deelnemers in het programma naar oordeel van NXT Pharma te gering is, behoudt NXT Pharma zich het recht voor, de opleiding vóór aanvang te laten vervallen of door te schuiven naar een andere startdatum.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan NXT Pharma op verzoek een opleiding doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een opleiding ligt bij NXT Pharma.
 4. Tussentijds be ëindigen op grond van verwijtbare tekortkomingen kan alleen op basis van een schriftelijke ingebrekestelling welke aangetekend wordt verstuurd.
 5. Ontbinding door opdrachtgever kan alleen plaatsvinden nadat NXT Pharma in staat is gesteld om de tekortkomingen te repareren. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van NXT Pharma. Bij ontbinding worden alle kosten door de opdrachtgever geaccepteerd.
 6. Een student heeft het recht een college zonder extra kosten in te halen bij de eerst opvolgende leergang indien: 
 • De student minimaal 7 werkdagen voor aanvang van de betreffende college aan de NXT Pharma Opleidingsmanager heeft aangegeven deze niet bij te kunnen wonen en dit door de Opleidingsmanager is bevestigd;
 • De betreffende college niet al door een NXT Pharma docent aan de betreffende student in een inhaal les is gegeven;
 • Er maximaal 1 eerdere college is ingehaald. Het maximaal in te halen colleges bedraagt: 2

7. Indien een student een gemiste college wenst in te halen en niet aan de voorwaarden van het vorige artikel 3.5 heeft voldaan, zal voor de inhaalles door NXT Pharma € 250 ex btw aan extra kosten per college waaraan is deelgenomen, in rekening worden gebracht. Inhaal colleges voor studenten vinden altijd in overleg met en na goedkeuring van plaats met de Opleidingsmanager van NXT Pharma.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in- als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.
 2. De kosten van de opleiding en de betalingswijze zijn vermeld in de brochure en op de website van NXT Pharma. Naar keuze van de individuele student kan het cursusgeld, indien en voor zover dat in de brochure-omschrijving van de betreffende gekozen opleiding is vermeld, worden voldaan door betaling in termijnen of door betaling ineens. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven en kan na inschrijving niet meer worden gewijzigd.
 3. De betalingsverplichting wordt voor de student overgenomen door zijn werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij NXT Pharma. Indien het bedrijf dan wel de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de student.
 4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, tenzij specifiek anders vermeld.

Artikel 6: Auteurseigendomsrecht op lesmateriaal

 1. NXT Pharma bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NXT Pharma of betreffende andere auteurs.
 2. NXT Pharma houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf en waakt ervoor dat van ingediende stukken geen misbruik kan worden gemaakt.
 3. Indien de student toerekenbaar tekort komt in de uitvoering van artikel 6 zal zij volledig aansprakelijk zijn voor alle door haar wederpartij daardoor geleden en te lijden schade.

Artikel 7: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijf activiteiten van NXT Pharma. Door inschrijving maakt opdrachtgever kenbaar de algemene voorwaarden voor inschrijvingen, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en daar waar van toepassing het bepaalde in de desbetreffende NXT Pharma brochure te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de betreffende brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 8: De colleges

 1. De student ontvangt voor aanvang van de opleiding een bijeenkomstenoverzicht van de opleidingsdagen of –avonden en de locatie waar deze plaatsvinden.
 2. Indien in bepaalde plaatsen het aantal deelnemers in het programma naar oordeel van de NXT Pharma te gering is, behoudt NXT Pharma zich het recht voor, de opleiding vóór aanvang te laten vervallen of op een andere locatie te doen plaatsvinden.
 3. Van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt NXT Pharma zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.
 4. NXT Pharma behoudt zich het recht voor wegens planning technische redenen incidenteel af te wijken van de initi ële startmaanden en lesdagen.

Artikel 9: Uitval van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal NXT Pharma indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal NXT Pharma de student zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. NXT Pharma zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
 3. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft student dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als NXT Pharma als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij NXT Pharma.
 5. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering. Artikel 1.3 blijft in genoemd geval van toepassing.

Artikel 10: Business Partners, Gastdocenten en Gastsprekers

 1. NXT Pharma behoudt zich het recht voor, bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde Business Partner te laten verzorgen.

Artikel 1 1: Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door of over deelnemers of klanten verstrekt wordt, vooraf of tijdens de sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door de NXT Pharma medewerkers, docenten en cursisten vertrouwelijk behandeld.

Artikel 1 2: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Een geschil kan pas aan de rechter worden voorgelegd indien het in art. 11 bedoelde redelijke overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op en plan een korte teams-call in.